Yoshua en Manuela op Oegandees avontuur

Help je ons de projecten van het Rode Kruis in Oeganda te steunen?

Raised

7,715
110% reached of total of €7,000

(scroll down for English)

Een avontuur in de Oegandese wildernis. Niet alleen omdat we van avontuur houden, maar ook omdat we iets willen bijdragen, aan de wereld, aan de maatschappij.

Maar wat houdt Expedition Red Cross dan precies in? In september 2022 vliegen we naar Oeganda. We starten in Kampala om vervolgens richting Mount Elgon te reizen in het zuid-oosten van het land. Op deze route komen we diverse projecten van het Rode Kruis tegen die we gaan bezoeken. Eenmaal aangekomen bij Mount Elgon gaan we back to basic. We trekken 6 dagen lang over een traject van 80 kilometer met een backpack en een tent naar de top van dit vulkanische gebergte op 4321 meter hoogte. 

Het is alleen niet zomaar een reis. Hier zit een doel aanvast, namelijk minimaal €7.000,- inzamelen voor het Oegandese Rode Kruis, voor de projecten die we gaan bezoeken. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wil jij ons helpen door te sponsoren of te doneren? Dat zouden we echt ontzettend waarderen, en elke euro die je stort gaat rechtstreeks naar deze projecten. Een kans om te weten waar jouw donatie of sponsorbedrag nu echt aan besteed wordt. 

Projecten van het Rode Kruis in Oeganda

Hoewel Oeganda in vergelijking met de rest van de regio een behoorlijk stabiel land is, zijn er toch uitdagingen die we in Nederland niet kennen. De impact van klimaatverandering en natuurrampen zoals aardbevingen en modderstromen is hier groot. Oogsten mislukken door perioden van extreme droogte of juist door extreme neerslag. Als je daarover na denkt... In ons land betekent het dat sommige groenten wat duurder worden. In Oeganda betekent dat geen eten. Daarnaast zijn er nog culturele aspecten en gebrek aan voorzieningen die bijvoorbeeld ten nadele zijn van jonge meisjes. Dit soort omstandigheden zorgen voor ongelijke kansen, honger en situaties waarin ziektes op de loer liggen.

Voorkomen is beter dan genezen. Niet alles kan voorkomen worden, maar door preventieve maatregelen en de weerbaarheid van gemeenschappen te verhogen is de impact vele malen kleiner. Daar komt bij dat geld dat wordt gestoken in preventieve hulp veel efficiënter is doordat het noodhulp voorkomt of minimaliseert. Met preventieve hulp kan je letterlijk meer mensen helpen. 

Concrete voorbeelden van wat het Rode Kruis in Oeganda doet met behulp van jullie donaties: 

 • Het plaatsen van systemen die waarschuwen voor een aardbeving 
 • Maatregelen om de impact van een modderstroom te verkleinen, zoals het aanplanten van bomen (herbebossing)
 • Boeren helpen om te gaan met perioden van extreme droogte of juist extreme regenval, mede veroorzaakt door klimaatverandering
 • Voorlichting geven over menstruatie, verstrekken van damesverband en bijdragen aan goede sanitaire voorzieningen op scholen om meisjes de gelegenheid te geven alle dagen naar school te gaan
 • Voorlichting geven over hygiëne waardoor verspreiding van ziektes voorkomen kan worden
 • Het aanleggen van noodvoorraden om tekorten te kunnen overbruggen
 • En als er dan toch een ramp gebeurt zorgt het Rode Kruis er voor dat er eerste hulp en ambulances beschikbaar zijn 

Wil jij en kan jij ons hierbij helpen? Dat zouden we echt fantastisch vinden! Het bedrag mag je zelf kiezen en bedenk dat elke euro helpt. 

Ben je ondernemer of werk je voor een organisatie die zichzelf graag inzet voor het goede doel? We hebben een interessant sponsorprogramma waarbij we jouw logo mooi in beeld gaan brengen. Wil je hier meer over weten? Neem dan even contact met ons op via e-mail of telefoon! 

 

Liefs, 

Manuela & Yoshua

06 - 83 23 76 70
mpecrielaard@gmail.com

 

-----

An adventure in the Ugandan wilderness. Not only because we like adventure, but also because we want to contribute something, to the world, to society.
 
But what exactly does Expedition Red Cross mean? In September 2022 we will step on a flight to Uganda. We start our adventure in Kampala and then travel towards Mount Elgon in the south-east of the country. On this route we come across various projects of the Red Cross in Uganda that we are going to visit. Once we arrive at Mount Elgon we go back to basic. We will hike for 6 days, about 80 kilometers, with a backpack and a tent to the top of this volcanic mountain at 4.321 meters altitude.
 
It's just not just a journey, because we have a goal. We want to collect at least €7,000 for Red Cross Uganda for the projects we are going to visit. Of course we can't do that alone. Would you like to help us by sponsoring or a donation? We would really appreciate that, and every euro you donate goes directly into these projects. An opportunity to know exactly what your donation or sponsorship amount is really spent on.
 
Projects of the Ugandan Red Cross
Although Uganda is a fairly stable country compared to the rest of the region, there are challenges that we do not know in the Netherlands. The impact of climate change and natural disasters, such as earthquakes and mudslides, is significant here. Harvests fail due to periods of extreme drought or extreme rainfall. If you think about it, in our country that would mean we would have to pay a bit more for some vegetables. In Uganda it means no food. In addition, there are cultural aspects and lack of facilities that are, for example, to the prejudice of young girls. Circumstances like this create unequal opportunities, hunger and situations where diseases are lurking.
 
Prevention is better than cure. Not everything can be prevented, but by increasing preventive measures and increasing the resilience of communities, the impact is much smaller. In addition, money invested in preventive aid is much more efficient because it prevents or minimizes emergency aid. With preventive aid you can literally help more people. Concrete examples of what the Red Cross is doing in Uganda with the help of your donations:
 
 • Placing systems that warn for an earthquake
 • Measures to reduce the impact of a mudslide, such as planting trees (reforestation)
 • Help farmers deal with periods of extreme drought or extreme rainfall, partly caused by climate change
 • Provide information about menstruation, provide sanitary supplies and contribute to good sanitation in schools to give girls the opportunity to go to school every day
 • Provide information about hygiene to prevent the spread of diseases
 • Building emergency stocks to bridge shortages
 • And if a disaster does happen, the Red Cross ensures that first aid and ambulances are available

Do you want to and can you help us with this? We would really appreciate that! If you want to donate you can decide the amount for yourself, and remember that every euro helps.
 
Are you an entrepreneur, business owner or do you work for an organization that likes to commit itself to a good cause? We have an interesting sponsor program where we will portray your name and logo in a nice way. Do you want to know more about this? Please contact us by e-mail or telephone!
 
With love, 
Manuela & Yoshua
 
06 - 83 23 76 70
mpecrielaard@gmail.com